Projects

Komunalna infrastruktura – vodoopskrba i odvodnja:

 

 

 • Izgradnja kanalizacijskog sustava i pročistača otpadnih voda u naseljima Češljakovci i Golo Brdo
 • Dogradnja i rekonstrukcija crpne stanice u ulici Nikole Tesle – Đakovo
 • Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča – izgradnja proširenja kanalizacijske mreže na dodatna naselja
 • Izgradnja sustava kanalizacije u naselju Gradište (VI i VII faza)
 • Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Stari Mikanovci i Vođinci
 • Izgradnja kanalizacijske mreže općina Otok i Komletinci
 • Izgradnja dijela I.faze kolektorske mreže općine Stari Jankovci
 • Građenje kolektora II faza naselja Gašinci
 • Izgradnja sustava odvodnje Rokovci-Andrijaševci
 • Izgradnja sustava odvodnje Mirkovci I.faza
 • Izgradnja mreže za odvodnju otpadnih voda u ulicama Kvarnerska i 22.lipnja u Vinkovcima
 • Izgradnja kanalizacije u naselju Vođinci I.faza
 • Izgradnja regionalnog vodovoda Istočne Slavonije, I.etapa – istok, Izgradnja sustava za opskrbu pitkom vodom Vinkovci – Slakovci
 • Izgradnja i rekonstrukcija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u ulici J.J. Strossmayera od Županijske ulice do ulice Bana Josipa Jelačića, 2.etapa u gradu Vukovaru
 • Rekonstrukcija glavnih vodoopskrbnih cjevovoda od azbest-cementnih cijevi u gradu Županji I.faza
 • Izgradnja regionalnog vodovoda Istočne Slavonije,– cjelina istok, dionica 2: Izgradnja vodoopskrbni cjevovod Slakovci – Ilača i bypass VS/CS Slakovci
 • Izgradnja regionalnog vodovoda Istočne Slavonije,– cjelina istok, dionica 6: Izgradnja vodoopskrbni cjevovod Ilača - Tovarnik
 • Izgradnja glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Gašinci – Kondrić i naselja Kondrić
 • Izgradnja mreže za opskrbu pitkom vodom na području grada Vinkovaca
 • Izgradnja glavnog dovodnog vodoopskrbnog cjevovoda Strizivojna – Soljak II.etapa
 • Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže Nuštar I.faza
 • Izvođenju radova rekonstrukcije dijela vodovodne mreže Selci Đakovački - Gašinci i izgradnja vodospreme
 • Izgradnja magistralnog cjevovoda naselja Vinkovci, Jarmina, Gaboš, Ostrovo, Tordinci, Antinska Mlaka, Korođ, Antin i rekonstrukcija VS/CS Kanovci
 • Izvođenje radova i nabava materijala na izgradnji glavnog opskrbnog cjevovoda i opskrbnog cjevovoda naselja Veliki Rastovac, Staro Petrovo Polje, Novo Petrovo Polje, Mali Rastovac i Breštanovci
 • Izgradnja magistralnog cjevovoda: Jarmina, Tordinci, Ostrovo, Antin, Korođ, "Dionice: Jarmina-Karadžićevo; Gaboš-Markušica; Markušica-Podrinje
 • Izvođenje radova na odvodnji otpadnih i oborinskih voda na slivnom području općine Strizivojna II. A etapa – III. faza.

 

Energetska infrastruktura – plinovod:

 • Građevinski radovi na izgradnji magistralnog plinovoda Slobodnica - Donji Miholjac DN 800/75 bar
 • Građevinski radovi na izgradnji međunarodnog plinovoda Dravaszerdahely - Donji Miholjac DN 800/75 bar
 • Izvođenje građevinskih i strojomontažnih radova s isporukom opreme na građenju plinovodne mreže u Đakovu (ulica Ivice Račana i Mike Tripala)
 • Izvođenje građevinskih i strojomontažnih radova s isporukom opreme na građenju plinovodne mreže u industrijskoj zoni Nemetin i industrijskoj zoni  Kneževi Vinogradi
 • Izgradnja infrastrukturnog sustava poslovne zone Nijemci (javna rasvjeta i plinoopskrba)

 

 

 

Vodno-gospodarski radovi:

 

 • Rekonstrukcija lijeve obaloutvrde rijeke Save kod Županje i rekonstrukcija lijevog nasipa r. Save nizvodno od Županje, od Račinovaca do Štitara od km 0+000 do km 12+227, i od 24+605 do 27+993
 • Dogradnja sustava za zaštitu od poplava donjeg posavlja – Obnova 1. Savskog nasipa, dionica Županja-Račinovci od  km 32+655 do 34+688
 • Dogradnja sustava za zaštitu od poplava donjeg posavlja – Obnova lijevog savskog nasipa, pripadajuće bankine i pristupnog puta, dionica Županja-Račinovci od km 29+962 do 32+655
 • Obnova-ojačanje lijevog savskog nasipa, pripadajuće bankine i pristupnog puta, dionica Županja-Račinovci od km 27+993 do 29+962
 • Obnova-ojačanje lijevog savskog nasipa, pripadajuće bankine i pristupnog puta, dionica Županja-Račinovci, od km 12+272,10 do 14+020,92
 • Ojačanje lijevoobalnog Savskog nasipa na dionici Gunja-Rajevo Selo km 14+020,92 do km 24+608
 • Ojačanje zaštitnih građevina u zoni plovnog puta – rekonstrukcija nasipa u Županji od km 15+285 do km 15+462
 • Izgradnja dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja, dionica od km 8+650 do km 14+772
 • Izvođenje dijela radova na radovima građenja dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja, dionica od km 0+892,50 do km 2+538 (cestovni prijelazi)
 • Izvođenje dijela radova građenja dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja – Dionica od km 2+736 do km 8+650
 • Izvođenje dijela radova na izgradnji melioracijskog kanala od km 0+000 do km 0+392,15 (crpna stanica) sa oblogom pokosa i uklanjanju postojećih obrambenih nasipa na sjevernoj obali rijeke Save u duljini od 220 m
 • Dodatni radovi na građenju dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja – dionica od km 0+435 do km 0+892,5 (propust ispod željezničke pruge)
 • Izvođenje radova rekonstrukcije Zapadnog lateralnog kanala od rkm 28+998,19 do rkm 29+864,38 – izmještanja trase nizvodno od mosta na cesti Đakovo-Dragotin
 • Izvođenje radova gradnje akumulacije Opatovac
 • Izgradnja pregrade Lipovac na rijeci Bosut
 • Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području Biđ-Bosut 2011-2014
 • Radovi tehničkog i gospodarskom održavanju vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina na vodama I. i II. reda, te osnovnih melioracijskih građevina za odvodnju slivnog područja Biđ-Bosut VGI Vinkovci 2007-2010
 • Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Vukovarsko-srijemske županije, branjeno područje br.1: područje maloga sliva Biđ-Bosut
 • Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Osječko-baranjske županije, branjeno područje br.1: područje maloga sliva Biđ-Bosut
 • Radovi obnove detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Vukovarsko-srijemske županije, vodnogospodarske ispostave Biđ-Bosut Vinkovci
 • Radovi osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Vukovarsko-srijemske županije, branjeno područje Br.1: područje malog sliva Biđ-Bosut, općina Tovarnik, k.o. Tovarnik i općina Nijemci, k.o. Nijemci/Podgrađe
 • Radovi osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na području Vukovarsko-srijemske županije, branjeno područje Br.1: područje malog sliva Biđ-Bosut, općina Nijemci, k.o. Apševci, k.o. Lipovac, k.o. Nijemci/Podgrađe i općina Tovarnik, k.o.Tovarnik/Ilača, k.o. Tovarnik
 • Radovi osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na na  branjenom području br.1: područje malog sliva Biđ-Bosut, k.o.  Nijemci
 • Uklanjanje nanosa i čišćenje akumulacijskog jezera Opsenica
 •  

 

Podvodni i podmorski radovi

 • Pripremni radovi za melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja – Izmuljenje korita vodotoka Biđ
 • Radovi izmještanja prašinastog nanosa unutar akumulacije HE Varaždin
 • Izvođenje radova podmorskog iskopa na izgradnji marine u Novom Vinodolskom
 • Izvođenje radova podmorskog iskopa u luci Bakar
 • Izvođenje radova podmorskog iskopa u luci Ploče
 • Izmuljenje korita vodotoka Bosut u Vinkovcima (Jošine i Trbušanci)
 • Crpljenje otpadne vode u bazenu Gusić Polje
 • Sanacija onečišćenja ušća potoka Rakovac u Bosut
 • Iskop i odlaganje pijeska na plažama u Omišu i Dućama
 • Izvođenje radova za odmuljivanje komunalnog dijela luke Medulin
 • Pumpanje pijeska iz dubljih slojeva na površinu na plažama u Dućama
 • Izvođenje radova na čišćenju nanosa iz uvale Blace, općina Slivno, DNŽ
 • Iskop dna na lučkom području luke otvorene za javni promet Pag

 

Sustavi za navodnjavanje

 • Izgradnja sustava navodnjavanje Ramanovci-Bektež I.faza
 • Revitalizacija sustava navodnjavanja Grabovo (rekonstrukcija crpne stanice, rekonstrukcija cjevovoda, sanacija temeljnog ispusta glavne brane)
 • Građenje proširenja I.faze sustava navodnjavanja Kaptol
 • Uređenje retencije za vodu u svrhu navodnjavanja poljoprivrednih površina i izgradnja hidrantske mreže sa nadzemnim hidrantima  Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku
 • Uklanjanje nanosa iz akumulacije Kuštrevac u svrhu osiguranja vode za sustav navodnjavanja Ramanovci – Bektež I.faza
 • Izgradnja sustava navodnjavanja poljoprivrednog dobra Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci
 • Rekonstrukcija kanalske mreže u sklopu sustava navodnjavanja Lipovac
 • Rekonstrukcija kanalske mreže u sklopu sustava navodnjavanja Sopot
 • Izgradnja sustava navodnjavanja Čeretinci: uređenje rudine Novoševci

 

Izgradnja mostova:

 • Izgradnja mosta na rijeci Spačvi na  županijskoj cesti 4172, dionica Otok-Vrbanja u km 20+077,80
 • Izgradnja mosta na rijeci Brižnici Ž4172: Vinkovci (D46) – Privlaka – Otok – Vrbanja – Gunja (D214) dionica 7+312,46
 • Izgradnja mosta preko rijeke Bosut kod mjesta Privlaka
 • Izgradnja mosta u Cerni na rijeci Biđ
 • Izgradnja pješačkog mosta u Vinkovcima na vodotoku Nevkoš
 • Izgradnja drvenog pješačkog mosta u Cerni na vodotoku Istočna Berava

 

Radovi u tijeku:

 • Izgradnja sustava za odvodnju naselja Lovas i Opatovac – I. faza
 • Izvođenje dijela radova na izgradnji obaloutvrde na lijevoj obali Save u selu Štitaru, rkm
 • Izvođenje radova na  rekonstrukciji lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja
 • Izgradnja sustava sanitarno-fekalne kanalizacije Gašinci
 • Regionalni vodovodni sustav istočne Slavonije, I etapa-istočni dio dionica 3: Vodoopskrbni cjevovod Slakovci-Privlaka-Otok-Komletinci
 • Radovi sanacije plaže Ždrijac – Nin
 • Rekonstrukcija dijela glavnih vodoopskrbnih cjevovoda vodoopskrbnog sustava grada Županje
 • Izgradnja akumulacije Kešinci
 • Osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju u slivu vodotoka Žestilovac (II red) u sklopu EU projekta FORESTFLOW